STRATEGIAN MUOTOILU – KETTERÄ STRATEGIAPROSESSI

Strategiaprosessin tuloksena yritykselle syntyy kirkas tavoite ja toimintasuunnitelma siitä, miten se saavutetaan. Autamme yrityksiä tunnistamaan saavuttamaan tämän strategiamuotoilun avulla.

Strategiaa palvelumuotoillen

Strategiaprosessi toteutetaan usein 3-5:ssä noin puolen päin pituisessa fasilitoidussa tilaisuudessa. Fasilitoimme prosessia siten, että jokainen osallistuu strategian rakentamiseen ja samalla sitoutuu lopputulokseen. 

Strategia syntyy visuaalisesti ja ketterästi

Tuomme strategiaprosessiin kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa sekä ketterän ja visuaalisen SPRINT-menetelmän. Tilaisuuksien välillä tapahtuvaan työskentelyyn ja kvalitatiivisen tiedon keräämiseen käytämme web-pohjaisia tuotoksien jäsentämisen työkaluja.

Näin etenemme

Strategiaprosessin tyypillisiä vaiheet

  1. LÄHTÖ: Tavoitteiden, aikataulun ja etenemisen sopiminen
  2. KIIHDYTYS: Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon kerääminen ja jäsentäminen haastatteluilla ja kyselyillä.
  3. SPRINTIT: Strategiatilaisuudet, missä yhteinen strategia ja sen toteutussuunnitelma muotoutuu sitä iteratiivisesti kehittäen.
  4. LOPPUKIRI: Työpaja, missä yhdistetään aikaisempien tilaisuuksien tuotokset ja kirkastetaan tahtotila siten, että kaikki osallistujat tuntevat sen omakseen ja voivat siihen sitoutua.
  5. MAALI: Tuotoksien katselmointi ja viimeiset tarkistukset. Toteutus alkaa.

Strategiamuotoilu on hybriditaito

Palvelumuotoilu ja suunnitteluajattelu ovat hybriditaitoja, joita kaikkien strategiatyöhön osallistuvien on helppo omaksua. Niitä käyttäen strategia laaditaan ja tavoitteet kuvataan osallistujille luontevalla tavalla, missä aikaisemmin tehtyihin tuotoksiin yhdistetään kerättyä kvalitatiivista tietoa ja ketteriä SPRINT-menetelmiä käyttäen muodostetaan strategia ja sen toteutussuunnitelma.