REFERENSSIT

Strategiamuotoilu

CASE: Strategian kirkastaminen - osallistava strategiaprosessi

Yrityksen johtoryhmä halusi tuoreuttaa strategiaa: kirkastaa sen painopisteitä ja varmistaa, että strategian toteutussuunnitelman painopisteet olivat oikeat. Strategiatyöpajan fasilitaattorin tehtävä on varmistaa, että kaikki osallistuvat tasapuolisesti, nopeuttaa ryhmän oivaltamista ja tuota uusia tuoreita näkökulmia koko prosessiin.

Tuoreutus tehtiin neljässä vaiheessa:

 1. Kick-off –tilaisuudessa sovimme tavoitteet, aikataulut ja kuvasimme toteutussuunnitelman
 2. Keräsimme strategiatyön tueksi kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa asiakkailta ja henkilöstöltä henkilökohtaisilla haastatteluilla ja web-kyselyillä.
 3. Toimme kerätyn tiedon avulla uusia näkökulmia aiempaan strategia-aineistoon ja suunnittelumme sen perusteella strategiatyöpajan sisällön ja kuvasimme käytettävät menetelmät.
 4. Strategiatyöpajassa johtoryhmä uudisti yhdessä strategian ja sen toteutussuunnitelman; jokainen osallistui työhön ja samalla sitoutui sen toteuttamiseen.

Käytimme strategiaprosessin tukena web-pohjaista työvälinettä tiedon jakamiseen, sitouttamiseen ja muutoksen johtamiseen.

Palveluinnovointi ja –muotoilu

CASE: Tietohallinnon kehittämisen tiekartta

Asiakkaalle laadittiin tietohallinnon kehittämisen tiekartta palvelumuotoilun keinoin. Toiminnan tarpeet selvitettiin ensin asiakkaiden ja käyttäjien kvalitatiivisilla haastatteluilla, joiden tulokset koottiin yhteen sidosryhmätyöpajoissa.

Palvelutyöpajoissa tuleva palvelumalli kuvattiin palvelupolkuna ja jatkotoimet visualisoitiin toiminnan tavoitetilaa, tarvittavaa muutosta ja vaiheistettua toteutussuunnitelmaa kuvaavana tiekarttana.

Projektin ylitti asetetut tavoitteet ja toteutui sovitussa aikataulussa.

Digitarpeiden tunnistaminen

CASE: Asiakaskokemuksen parantaminen

Projektissa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten toimia paremmin asiakkaan elinkaaren kaikissa vaiheissa, lujittaa asiakassuhteita ja kasvattaa myyntiä? Digitarpeet tunnistettiin osana asiakkaan ja oman toiminnan parempaa ymmärrystä kolmessa vaiheessa

 1. Asiakkaan elinkaaren kuvaaminen: Ymmärrettiin kohdeasiakkaiden toimintaa, haasteita ja odotuksia henkilökohtaisten haastatteluiden ja asiakastyöpajojen avulla.
 2. Digitarpeiden tunnistaminen: Kehitystyöpajat asiakkaskokemukseen, prosesseihin ja sisäiseen yhteistyöhön liittyen, missä kuvattiin ja priorisoitiin kehitystarpeet.
 3. Kehityssuunnitelman rakentaminen: Työpajoissa tunnistetut kehitystavoitteet- ja toimet priorisoitiin sekä kuvattiin ne suunnitelmana.

Visuaalinen fasilitointi

CASE: Kolme yritystä, jotka hakevat tehokkuutta yhteistyöllä

Kolme saman alueen yritystä halusi tunnistaa konkreettia yhteistyöalueita, joiden kautta he resursseja jakamalla voisivat toimia tehokkaammin yhdessä. Yritysten johto tunnisti työpajassaan toiminnot, joiden alueella yhteistyötä tavoitellaan, kuvasi odotuksiaan sekä määritteli prosessille tavoitteet ja aikataulun.  Tämä jälkeen yrityksien asiantuntijat yhdessä tunnistivat mahdollisia yhteistyökohteita, priorisoivat niitä kolmeen ryhmään saavutettavan hyödyt ja toteutuksen mutkikkuuden mukaan ja lopuksi valitsivat neljä houkuttelevinta, joista tehtiin alustavat toteutussuunnitelmat.

Toteutimme kummatkin työpajat visuaalisen fasilitoinnin menetelmillä: ideat, vaihtoehdot, valinnat – kaikki kuvattiin visuaalisella seinätekniikalla, jolloin kokonaisnäkemys muodostui kuin itsestään ja samalla voitiin porautua tarvittaessa haluttuihin yksityiskohtiin.

Interim management

CASE: Toimiminen määräaikaisena IT-johtaja

Kun julkishallinnon organisaation IT-johtaja siirtyi toisiin tehtäviin, asiakas halusi käyttää väliajan hyödyksi ennen kuin uusi, vakinainen henkilö aloittaisi tehtävässä. Samalla uuden johtajan haku voitiin tehdä rauhassa. Määräaikaisen IT-johtajan tehtävä oli uudistaa ja tehostaa toimintaa ja näin nopeuttaa uuden, valittavan IT-johtajan liikkeellelähtöä. Määräaikaisen tehtävän onnistumistekijä oli asiantuntijoiden vahva osallistaminen tavoitteiden asettamiseen ja muutokseen:

 • Määräaikaisen rooli alku tehtiin näkyväksi organisaatiossa: jo ensimmäisenä päivänä osallistettiin kaikkia organisaation asiantuntijoita.
 • Operatiivinen tekeminen otettiin hallintaan selkeillä lyhyen tähtäimen tavoitteilla ja mittareilla.
 • Uusia tavoitteita määriteltäessä suuntaa haettiin sekä organisaation että asiakasyksiköiden henkilöstöltä. Kaikki halukkaat saivat äänensä kuuluviin.
 • Tuloksista ja seuraavista askelista viestittiin viikoittain.

Valmennukset

CASE: SPRINT-menetelmällä toteutettavat avartavat, raikkaat ja tuhdit valmennukset

Ryhmän viisaus yllättää minut aina. Valmennuksissa on mukana eri ura- ja elämänvaiheessa olevia ihmisiä, ja jokainen tuo keskusteluun ja ryhmätöihin oman näkökulmansa. Minusta tuntuu, että valmennettavatkin yllättyvät, miten korkealaatuisia tuotoksia he saavat ryhmänä aikaiseksi, kun käytetään ketterää SPRINT-valmennusmenetelmää. Kokoamme lyhyiden alustuksien jälkeen tehtävien ryhmätöiden tulokset ja valmennuksessa otettu valokuvat Pelikirjaksi, jonka avulla osallistujat voivat palauttaa mieleensä valmennuksen keskeisen sisällön.

Valmennuksien lopussa pyydän aina jokaista osallistujaa kuvaamaan kokemukstaan yhdessä adjektiiville. Tuntuu hyvältä, kun he käyttävät sanoja: avartava, mielenkiintoinen, raikas, valaiseva, johdattava, tuhti, jäsennelty, ei-tylsä ja kannustava